Telecenteret's privatlivs- og persondatapolitik kan hentes her


Almindelige forretningsbetingelser§ 1. VEDTAGELSE AF DISSE BETINGELSER

Disse forretningsbetingelser fra Telecenteret Nordic ApS (Telecenteret) finder anvendelse på alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer fra Telecenteret, medmindre de er fraveget ved skriftlig aftale mellem Telecenteret og kunden. Såfremt kunden anvender almindelige indkøbsbetingelser, skal disse anses for fraveget i samhandlen med Telecenteret.
§ 2. TILBUD OG ACCEPT
Alle tilbud fra Telecenteret er gældende i 5 arbejdsdage, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Tilbud skal accepteres skriftligt af kunden, for at der foreligger en bindende aftale. Accept skal være kommet frem til Telecenteret indenfor normal arbejdstid og senest ved acceptfristens udløb.
§ 3. PRISER OG BETALING
Alle priser er i danske kroner og ex. moms, medmindre andet er anført i tilbuddet. Prisliste findes på Telecenterets hjemmeside. Kunden er indtil levering forpligtet til at tåle prisforhøjelser, der er en direkte følge af ændringer i valutakurser, told, skatter og afgifter, fragtrater og tilsvarende, som Telecenteret ikke har indflydelse på, vedrørende den aftalte leverance.

Betaling skal ske senest den dato, som fakturaen angiver som seneste rettidige betalingsdag. I modsat fald tillægges morarente med 2% pr. påbegyndt måned af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen til betaling har fundet sted. Angiver fakturaen ingen seneste rettidige betalingsdag, skal betaling ske kontant ved levering.

Kunden er forpligtet til at foretage rettidig betaling til Telecenteret, selvom levering er forsinket, hvis dette skyldes kundens forhold. Kunden kan ikke foretage modregning med nogen form for krav, medmindre dette er skriftligt anerkendt af Telecenteret eller fastslået ved endelig dom eller anden retsafgørelse.

 
Betaling af bestillingsvarer/skaffevarer sker senest 8 dage efter varerne er modtaget på Telecenteret A/S lager og kunden har fået besked herom via telefon, mail eller anden kommunikationsform. Herefter er det optil kunden, hvornår varerne skal afhentes eller sendes. Alle bestillingsvarer/skaffevarer bliver pålagt fragt, i såfremt disse skal sendes til kunden.

§ 4. FRAGT OG FORSIKRING

Levering sker fra dag til dag fra Telecenterets lager til kunder i Danmark (med brofast adresse) til fast fragtgebyr op til 30 kg. Forsendelser over 30 kg sker fragten efter regning og bliver pålagt fakturaen. Kunden kan altid, ved henvendelse, få oplyst fragt omkostninger inden varerne sendes og Telecenteret gør sit yderst for at opnå billigt mulig fragt.
Leverancer af kabelmodem, teknikskabe og varer, hvor der er indgået aftale om speciel og/eller mængde priser, bliver aftalt pris fra gang til gang. Andre leverancer sker ved kundens afhentning på Telecenterets adresse eller kundens betaling af fragt.

Levering til kundens adresse sker for kundens regning og risiko. Kunden sørger for forsikring af leverancen, medmindre andet aftales med Telecenteret eller fragtføreren.

§ 5. LEVERING OG FORSINKELSE
Levering er sket, når varen er overgivet til fragtføreren. Risikoen for hændelig undergang af det solgte overgår til kunden ved levering.

Levering anses altid for rettidig, når leveringstiden ikke overskrides med mere end 8 dage på grund af Telecenterets forhold.
Forsinkelse der skyldes kundens forhold er Telecenteret uvedkommende.§ 6. PRODUKTINFORMATION, PRODUKTER OG PROJEKTERING
Telecenteret forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i de aftalte produktspecifikationer, forudsat at dette ikke fordyrer eller forringer ydelsen for kunden.

Tegninger, specifikationer og projekteringsmateriale tilhører Telecenteret og forbliver med at være Telecenterets ejendom, indtil kunden i henhold til særskilt aftale har betalt herfor.
Sådant materiale er at betragte som erhvervshemmeligheder og må ikke uden skriftlig samtykke fra Telecenteret videregives til trediemand.

§ 7. EJENDOMSFORBEHOLD
Telecenteret forbeholder sig – med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler – ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt til Telecenteret med frigørende virkning. 
§ 8. MANGLER OG RETURNERING
Kunden skal straks ved leveringen foretage omhyggelig undersøgelse af varerne og ligeledes straks skriftligt meddele Telecenteret, hvis han vil påberåbe sig mangler ved disse. I modsat fald fortaber kunden retten til at gøre mangler gældende overfor Telecenteret. Er der tale om skjulte mangler, der ikke kan erkendes ved kundens omhyggelige undersøgelse, skal skriftlig meddelse til Telecenteret ske inden 8 dage efter levering. I modsat fald har kunden fortabt retten til at gøre manglen gældende.

Telecenteret vælger om der skal ske afhjælpning af manglerne eller omlevering, hvilket sker inden rimelig tid efter at alle nødvendige oplysninger til vurdering af manglerne foreligger. Kunden kan ikke hæve aftalen, kræve erstatning eller afslag i købesummen.

Ved berettigede reklamationer eller aftalt returnering/ombytning skal kunden levere varerne i original emballage til Telecenteret for egen regning og risiko.

Skaffevarer og bestillingsvarer tages ikke retur.

§ 9. ANSVARSBEGRÆNSNING

Telecenterets erstatningsansvar kan aldrig overstige fakturabeløbet for det solgte.

Telecenteret er ikke ansvarlig for kundens eller andres indirekte tab eller følgeskader, herunder med ikke begrænset til, avancetab, produktionstab, tab af omdømme eller goodwill, dagbøder ved forsinkelse, bod iøvrigt, bøder til staten eller andre offentlige myndigheder, tab som følge af at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes af kunden (også selvom Telecenteret måtte være blevet orienteret om sådanne aftaler på forhånd), medmindre det godtgøres at der foreligger fortsæt eller er udvist grov uagtsomhed fra Telecenterets side.

Telecenteret er kun ansvarlig for produktskader i det omfang ufravigelig lovgivning bestemmer det og kunder henvises til at rette krav direkte mod producenten. Hvis kunden bliver mødt med et krav som følge af en produktskade, er kunden uden ugrundet ophold forpligtet til at give meddelse herom til Telecenteret.§ 10. FORCE MAJEURE
Telecenteret er ansvarsfri i tilfælde af force majeure, forudsat at Telecenteret giver kunden meddelse om begivenhedens indtræden og varighed. Kunden skal tåle udskydelse af leverancen som følge af force majeure i op til tre måneder.

Ved force majeure forståes bl.a., men ikke begrænset hertil, krig, omfattende uroligheder eller folkelig opstand, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, brand, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, generel vareknaphed, restriktioner på drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører.

§ 11. LØSNING AF TVISTER
Alle tvister mellem Telecenteret og kunden, der ikke kan bilægges gennem forhandling, skal med endelig og bindende virkning for begge parter afgøres ved voldgift.

Reglerne for det danske voldgiftsinstitut finder anvendelse. Dansk ret skal finde anvendelse på løsning af tvisten.

Telecenteret kan dog frit vælge at sagsøge kunden ved de almindelige domstole efter reglerne herom i Retsplejeloven.
Dansk ret finder i så fald anvendelse.


Juli 2019